یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین راهکارها برای خودسازی، بی‌اعتنایی از یک سو و مبارزۀ منفی از سوی دیگر است. اگر سالک به وسوسۀ شیطان اعتنا نکند و با مبارزۀ منفی، بر خلاف خواست صفت رذیله عمل نماید، شیطان دست از او برمی‌دارد و آن صفت رذیله ریشه‌کن یا خاموش خواهد شد.

پیشنهاد ویژه انتشارات

لیست نرم افزارها

لیست کتاب ها